طرزالعمل دفاع تیزس

 

این طرزالعمل به منظور آشنائی بیشتر محصلان با پروسۀ دفاع تیزس طرح شده و شامل اجزای ذیل می‌باشد:

الف) جلسه دفاع: جلسۀ دفاع باید برای آموزش متقابل و رشد مسلکی مساعد باشد و ایجاد یک محیط سالم برای بحث همراه با سؤال و جواب ضروری می‌باشد. جلسۀ دفاع باید محصل ماستری را تشویق کند تا در مکالمه با اعضای کمیته مؤظف شده سهم بگیرد. در پایان جلسۀ دفاع زمانی که اعضای کمیتۀ دفاع محصل را به شکل محرم ارزیابی می‌کنند، ملاحظات اعضای کمیته باید وابسته به تیزس ماستری باشد. بعلاوه، ملاحظات پایانی باید کاندید مؤفق را برای رشد مسلکی تشویق نمایند.

ب) زمان بندی:

– تاریخ دفاع باید ۵۱ روز قبل از ختم سمستر خزانی از طرف مرکز تحصیلات ماستری برنامه‌ریزی شود.
– تمامی پروسه‌های دفاع برای کاندیدان ماستری باید بین ۴۲ عقرب الی ۴۴ قوس زمان‌بندی گردد.
– دفاع ممکن است قبل و یا بعد از این مدت تنها با داشتن اطلاعیۀ قبلی مبنی بر عذر موجه و معقول، که مورد تأیید مرکز تحصیلات ماستری قرار گیرد، زمان بندی شود (آمر مرکز تحصیلات ماستری مسئول است تا در مورد، تصمیم مقتضی را اتخاد نماید).
– مرکز تحصیلات ماستری مسئول است تا تاریخ و وقت معین را برای دفاع محصلان، زمان‌بندی کند و به استاد رهنما، اعضای کمیته و کاندید دفاع دو هفته قبل از پروسه اطلاع دهد. علاوه بر آن، سه روز قبل از دفاع به ایشان نیز یاد آوری نماید.

ج) اعلان‌دهی:

– مرکز تحصیلات ماستری مسئولیت دارد تا تاریخ، وقت و محل دفاع را اعلان نماید.
– پروسۀ اعلان‌دهی باید شامل معلوماتی از جمله الف) عنوان تیزس ماستری ، ب) اسم کاندید دفاع ماستری ، ج) اسامی اعضای کمیته د) تاریخ، وقت و محل دفاع باشد.
– مرکز تحصیلات ماستری خلاصۀ تیزس ماستری را باید یک روز قبل از دفاع روی تخته اعلانات در معرض دید قرار دهد.
– مرکز تحصیلات ماستری کپی‌های اخیر (مجموعاً ۷ کاپی) تیزس ماستری را باید تهیه نموده و یک هفته قبل از دفاع غرض مرور در دسترس اعضای کمیته قرار دهد.

د) حضورداشت اعضا:

– تمام اعضای کمیتۀ دفاع و محصلان ماستری بر اساس ثبت نام قبلی در جلسۀ دفاع اشتراک نمایند.
– در موارد استثنایی باید تأیید قبلی از آمر مرکز تحصیلات ماستری داشته باشند.
– تنها تعداد محدودی از استادان و محصلین که قبلاً ثبت نام نموده باشند می‌توانند به عنوان مهمان شرکت نمایند.
– هر کاندید دفاع در روز دفاع خود می‌تواند صرف دو نفر را دعوت نماید.
– از ناظرین واشتراک کنندگان بیرونی جداً خواهش می شود که در زمان دفاع تیزس سکوت مطلق اختیار نمایند.
– گرفتن عکس و فلمبرداری جداً ممنوع است.
– تلفون‌ها باید دراثنای دفاع خاموش باشد.

ه) دفاع،

و) نتیجۀ دفاع.

وقت دفاع:

– برای مراحل دفاع هر کاندید، مجموعاً یک ساعت یا ۶۰ دقیقه در نظر گرفته شده است.
– رئیس کمیته به عنوان تسهیل‌کننده و مدیر جلسه ایفاء نقش می‌کند.
– بیانیۀ رئیس کمیته شامل معرفی مقررات و قواعد دفاع می‌باشد، معرفی عنوان تیزس و محصل توسط استاد رهنما صورت می‌گیرد (۵ دقیقه).
دفاع تیزس توسط محصل (حداکثر ۲۰دقیقه).
– ارائۀ دفاع تیزس ماستری باید شامل: الف) اهداف تیزس، ب) سؤال کلیدی تحقیق، ج) روش جمع آوری آمار، د) یافته‌های مهم باشد. استفاده از وسایل بصری و پاورپاینت مورد تأیید قرار نمی‌گیرد.
– دفاع تیزس باید متوجه اعضای ارزیابی کننده باشد نه مهمانان حاضر در مجلس.
– سؤالات صرف توسط دو عضو و رئیس کمیته صورت می‌گیرد (۲۰ دقیقه).
– استاد رهنما و عضو خارجی می‌توانند تنها در مورد سؤال‌های اعضای کمیتۀ دفاع، نظریات توضیحی خود را ارائه نمایند.
– بعد از ختم دفاع رئیس کمیته از کاندید تقاضا می‌کند تا محل دفاع را ترک گفته و برای مدت ۱۰دقیقه در مرکز تحصیلات ماستری منتظر بماند.
– کمیتۀ دفاع در این مدت به ارزیابی پروسۀ دفاع محصل می‌پردازد.
– سپس به محصل اجازه داده می‌شود تا دوباره در اطاق دفاع حاضر شود و نتیجه از طرف رئیس کمیتۀ دفاع برای محصل ابلاغ می‌شود (۵ دقیقه).
– در عین زمان کواردیناتور پروگرام نتیجه را ثبت و امضای رئیس و اعضای کمیته را در فارم تأییدی دفاع اخذ می‌نماید.
– از مهمانان دیگر خواهشمندیم که سکوت کامل را از شروع الی ختم دفاع اختیار نمایند.
– تلفون‌های همراه باید خاموش گردند.
– عکاسی و فیلمبرداری در وقت دفاع ممنوع است.
ارزیابی تیزس ماستری قبل از دفاع:
– ارزیابی متن تیزس ماستری باید توسط اعضای کمیته مسئول ارزیابی، قبل از دفاع راه‌اندازی شود.
– اگر اختلاف نظریات وجود داشت، باید تحت رهبری رئیس کمیته توسط استاد رهنما واعضای کمیتۀ دفاع در جریان پروسۀ ارزیابی حل شود.
– محصل تنها زمانی به دفاع تیزس اجازه حاصل می‌نماید که امضا و موافقت استاد رهنما و سه عضو ارزیابی‌کننده را اخذ نموده باشد.
– درصورت موجودیت مشکلات در متن تیزس که ازطرف استاد رهنما و اعضای کمیته تأیید گردد برای محصل مدت ۱۵ روز وقت داده می‌شود تا به اصلاح آن بپردازد.
کمیتۀ دفاع تیزس :
برای ارزیابی از کار تحقیقی و یا تیزس ارائه‌شده، کمیتۀ دفاع به ترکیب آتی تشکیل می‌شود:
– مجموع اعضای کمیتۀ دفاع به پنج نفر بالغ می‌شوند، از آن جمله چهار تن از استادان یا اعضای بورد برنامه ماستری و یک تن عضو بیرونی می‌باشد.
– کمیتۀ دفاع تیزس برای هر محصل دارای یک رئیس است که در آغاز دفاع هر کاندید توسط مرکز تحصیلات ماستری تعیین می‌شود.
– استاد رهنما و عضو بیرونی کمیتۀ دفاع در جلسۀ دفاعیه اشتراک می‌نمایند اما در ارزیابی و دفاع تیزس سهم نمی‌گیرند.
– انتخاب اعضای کمیتۀ دفاع تیزس برای هر محصل ماستری در مشوره با آمر مرکز تحصیلات ماستری صورت می‌گیرد.
نتیجۀ دفاع:
– مدیر جلسۀ دفاع باید نتیجۀ دفاع را یک هفته بعد ازختم جلسۀ دفاع به‌طور رسمی و کتبی به اطلاع کاندیدان ماستری و وزارت تحصیلات عالی برساند.
– نتیجه باید یکی از این دو باشد: الف) موفق، ب) ناموفق.
– کاندید دفاع ماستری که در دفاع ناموفق می‌شود، یک فرصت دیگر برای ۴ تا ۲ هفته برایش داده می‌شود.
از کاندید ماستری تقاضا می‌شود تا بالای تیزس خود در این مدت کار نموده و دوباره از تیزس خود دفاع نماید.

وظایف آمر مرکز تحصیلات ماستری در دفاع تیزس:
– تعیین تقسیم اوقات دفاع تیزس‌ها؛
– حصول اطمینان از موجودیت اعضای کمیته در دفاع تیزس؛
– ترتیب و تنظیم اسناد مربوط به نتیجه دفاع.

برای معلومات بیشتر روی دکمه کلیک نماید.