خوست ښار، پارک ته نږي پارک د تاسیس کال ۲۰۱۲ نه تر ۲۰۲۱ افغانستان
info@aaihe@gmail.com
771172665 (93)

احمد شاه ابدالي لوړو زده کړو خصوصي موسسه اود منځنیو طبي زده کړو انستیتیوت د روغتیایي زده کړو معتبر علمي مرکز

د امتخاناتو پروسه

له دي ځایه نور د امتخاناتو په هکله

امتخانات

د یادي اداري هر یو شاګرد د ده د تحصیلي درجي د سمیسترونو په اساس باندي لاندی برخي د امتخاناتو لري

  • د سمیستر امتخانات اول منځني امتخانات دی چي د یادي اداري لحوا ورته د نمرو اندازه ټاکل کیږي او ورپسي بیا نهایی ازموینه احستل کیږي
  • کورنۍ دندي دغه امتخان شکله دندي هم د سمیسترونو په جریان د مربوطه مضمون د استاد د لوري اخستل کیږي چي لومړي د منځني نه وروسته او دوهم یی د وروستي نه وروسته وي او نمرو اندازه ورته د د اداري له لوري ڼاکل کیږي
  • منځني امتخان دا متخان بیا د سمیستر په نمایی کي د یوه مضمون د استاد د لوري احستل کیږی چي په یاد امتخان د 20 ته تر 25 پوری نمبري لري
  • نهایی امتخان دغه ازموینه چي هم د مربوطه مضمون د استاد له لوري اخستل کیږي او د 50 پوري نمرو لرونکي وي دغه امتخانات