خوست ښار، پارک ته نږي پارک د تاسیس کال ۲۰۱۲ نه تر ۲۰۲۱ افغانستان
info@aaihe@gmail.com
771172665 (93)

احمد شاه ابدالي لوړو زده کړو خصوصي موسسه اود منځنیو طبي زده کړو انستیتیوت د روغتیایي زده کړو معتبر علمي مرکز

د پیسو اندازي

معلجوي طیب

موده ۷ کاله

۶۰۰۰/ افغانۍ د سمستر۳۰۰۰۰ / افغانۍ

احمد شاه ابدالي د لوړو زده کړو موسسې اوس مهال یوازې د معالجوي طب پوهنځی لری چې په په څلورو ډیپارټمنټونو کې اکاډمیک فعالیتونه لري ، او په راتلونکي کې به د ستوماتولوژي ، فارمسي ، ..... پوهنځي هم ولري .

Fee

فارمسي

موده ۲ کاله

۲۰۰۰ /افغانۍ سمستر ۷۲۰۰ / افغانۍ

احمد شاه ابدالي د لوړو زده کړو موسسه او د منځنیو زده کړو انستیتیوت ویاړ لری چې په ډیر کم فیس سره محصلانو ته په لوړه سویه د خپلو غښتلو کادرونو پر مټ غوره او معیاري تدریسي خدمات وړاندې کوي . ویاړ لري چی د فارمسی د څانګي خدمات هم وړاندي کوي

fee

غاښونو پروتیز

موده ۲ کاله

۲۰۰۰ /افغانۍ سمستر ۷۲۰۰ / افغانۍ

احمد شاه ابدالي د لوړو زده کړو موسسه او د منځنیو زده کړو انستیتیوت ویاړ لری چې په ډیر کم فیس سره محصلانو ته په لوړه سویه د خپلو غښتلو کادرونو پر مټ غوره او معیاري تدریسي خدمات وړاندې کوي . ویاړ لري چی د غاښونو پروتیز د څانګي خدمات هم وړاندي کوي

fee

نرسنګ

موده ۲ کاله

۲۰۰۰ /افغانۍ سمستر ۷۲۰۰ / افغانۍ

احمد شاه ابدالي د لوړو زده کړو موسسه او د منځنیو زده کړو انستیتیوت ویاړ لری چې په ډیر کم فیس سره محصلانو ته په لوړه سویه د خپلو غښتلو کادرونو پر مټ غوره او معیاري تدریسي خدمات وړاندې کوي . ویاړ لري چی د نرسنګ د څانګي خدمات هم وړاندي کوي

fee

قابلګي

موده ۲ کاله

۲۰۰۰ /افغانۍ سمستر ۷۲۰۰ / افغانۍ

احمد شاه ابدالي د لوړو زده کړو موسسه او د منځنیو زده کړو انستیتیوت ویاړ لری چې په ډیر کم فیس سره محصلانو ته په لوړه سویه د خپلو غښتلو کادرونو پر مټ غوره او معیاري تدریسي خدمات وړاندې کوي . ویاړ لري چی د قابلګي د څانګي خدمات هم وړاندي کوي

fee

انستیزي

موده ۲ کاله

۲۰۰۰ /افغانۍ سمستر ۷۲۰۰ / افغانۍ

احمد شاه ابدالي د لوړو زده کړو موسسه او د منځنیو زده کړو انستیتیوت ویاړ لری چې په ډیر کم فیس سره محصلانو ته په لوړه سویه د خپلو غښتلو کادرونو پر مټ غوره او معیاري تدریسي خدمات وړاندې کوي . ویاړ لري چی د انستیزي د څانګي خدمات هم وړاندي کوي

fee

راډیو لوژي

موده ۲ کاله

۲۰۰۰ /افغانۍ سمستر ۷۲۰۰ / افغانۍ

احمد شاه ابدالي د لوړو زده کړو موسسه او د منځنیو زده کړو انستیتیوت ویاړ لری چې په ډیر کم فیس سره محصلانو ته په لوړه سویه د خپلو غښتلو کادرونو پر مټ غوره او معیاري تدریسي خدمات وړاندې کوي . ویاړ لري چی د راډیو لوژي د څانګي خدمات هم وړاندي کوي

fee