خوست ښار، پارک ته نږي پارک د تاسیس کال ۲۰۱۲ نه تر ۲۰۲۱ افغانستان
info@aaihe@gmail.com
771172665 (93)

احمد شاه ابدالي لوړو زده کړو خصوصي موسسه اود منځنیو طبي زده کړو انستیتیوت د روغتیایي زده کړو معتبر علمي مرکز

زمونږ ارزښتونه او اهداف

زمونږ ترټولو وړاندي دي ارزښتونو ته ترجیخ ورکوو

ارزښتونه

  • با کیفیته لوړې زده کړې
  • ملي یوالي او ثبات
  • اخلاق او درنښت
  • انډولتیا
  • ښه اداره ، اغیزمنتوب او ګټورتوب
  • د موسسې اکاډمیکه ازادي
  • حساب ورکونه