خوست ښار، پارک ته نږي پارک د تاسیس کال ۲۰۱۲ نه تر ۲۰۲۱ افغانستان
info@aaihe@gmail.com
771172665 (93)

احمد شاه ابدالي لوړو زده کړو خصوصي موسسه اود منځنیو طبي زده کړو انستیتیوت د روغتیایي زده کړو معتبر علمي مرکز

زمونږ د فیسونو د طرخي

که عواړه چي زمونږ د فیسونو په هکه د معلوماتو لپاره لوستل جاري وساته

د پوهنځي نوم       داخله        سمستروار فیس

1. معالجوي طب ( اوه کلن ) ۶۰۰۰/ افغانۍ ۳۰۰۰۰ / افغانۍ

2. فارمسي ( دوه کلن ) ۲۰۰۰ /افغانۍ ۷۲۰۰ / افغانۍ

3. د غاښونو پروتیز ( دوه کلن ) ۲۰۰۰ /افغانۍ ۷۲۰۰ / افغانۍ

4. نرسنګ ( دوه کلن ) ۲۰۰۰ /افغانۍ ۷۲۰۰ / افغانۍ

5. قابلګي ( دوه کلن ) ۲۰۰۰ /افغانۍ ۷۲۰۰ / افغانۍ

6. انستیزي ( دوه کلن ) ۲۰۰۰ /افغانۍ ۷۲۰۰ / افغانۍ

7. راډیو لوژي ( دوه کلن ) ۲۰۰۰ /افغانۍ ۷۲۰۰ / افغانۍ

دا سابتي ندي شاید د شرایطو مطابق پکي تغیرات راشي مننه