زموږ اړیکه او پته

موږ همیشه ستاسو په چوپړ کې یاستو،له موږ سره وصل شی ستاسو د نظرونو،وړاندیزونو ،نیوکو او همدارنګه ستاسو د پوښتنو ځوابوونکي یاستو.

  • پته! ۱۲۰۰ فامیلی،پوهنتون عمومي سرک
  • اړیکه: ۹۳۷۰۰۸۵۸۲۸۱+
  • برښنالیک پته: info@aaihe.edu.af
  • ویب سایت پته: www.aaihe.edu.af