خوست ښار، پارک ته نږي پارک د تاسیس کال ۲۰۱۲ نه تر ۲۰۲۱ افغانستان
info@aaihe@gmail.com
771172665 (93)

احمد شاه ابدالي لوړو زده کړو خصوصي موسسه اود منځنیو طبي زده کړو انستیتیوت د روغتیایي زده کړو معتبر علمي مرکز

د محصلینو په باره کي

له دعه ځایه تاسو کولي شي چي د یاد اداري د محصلینو په باره کي ولولي

تول هعه محصلین چي د قانوني تګلاري نه وروسته د د احمد شاه ابدالي د لوړو زده کړو خصوصي مختلیفو برخو ته لاره پیدا کړي نو دوي د یادي اداري محصلین دي او داري د لیدلور، او ماموریت په نظر کي نیولو سره باید د یادي ادري ټول اصول او قوانین باید وساتي

• دوی باید په دی باندي پوهه او همدارنګه موافق وي چي د یادي اداري ټولي پروسی ترسره او همدارنګه اصول په نظر کي ونیسي

• د عیري اخلاقي کړنو نه باید ځان وساتي

• ټولو استادانو، اداري کارکونکو او مشرانو ته باید ځانګړي نظر او پاملرنه وکړي

• خپل څان باید د هر قسمه بد اخلاقي نه وساتي

• کلاس اصول باید په پوره شکل سره وساتي او همدارنګه د کورنۍ دندي او د استاد هر امر په علمي ډګر کي په نظر کي ونیسي

• د پوهنتون ماهول او چاپیریال باید په مکمله توګه باندي صفا وساتي

• همدارنګه د کلتور او فرهنګ باید ځانګړي خیال وساتي

Student Rights Admad Shah Abdali adopt a respectful approach toward students’ rights and the students are able acquire many privileges under the section 34th of university constitutions. These privileges include

• Giving representation to distinguished students of the varsity in national and international conferences, seminars and training programs

• Offering free facilities of library, internet, printing press and journals to the students

• Allowing students for freely using university grounds and sports stuff for their co-curriculum activities

• Constituting students society

• Welcoming the suggestions and recommendations of the students

• Respecting students complaints

• Awarding recognized degrees to the graduates

• Awarding 10 to 20 % fees discounts to the distinctive students in semester exams

• Offering 50 % fees discount students who acquired distinctive positions in the Kankor exams

• Awarding gold medal to the students who acquired top position in the final examination

• Giving Admad Shah Abdali Student Identity Card to every student